ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
* [[ឌីស៊ីភីអឹម]] កំលាំង ស៊ីភីអឹម
 
ស៊ីភីអាយ រឺក៏អ្វីផ្សេងទៀត គឺត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នក ផ្សព្វផ្សាយ រឺ អ្នកបង្កើត វេបសាយ ព្រោះពួកគេត្រូវការតំលៃការងាររបស់ពួកគេ ។
CPI and/or Flat rate advertising deals are sometimes preferred by the publisher/webmaster because they will receive a more consistent fee proportional to the amount of traffic.
 
Today, it is very common for large publishers to charge for most of their advertising inventory on a ''CPM'' or [[cost per time|CPT]] basis. A related term, [[effective cost per mille]] (eCPM), is used to measure the effectiveness of advertising inventory sold (by the publisher) via a [[Cost per click|CPC]], [[Cost Per Action|CPA]], or CPT basis.
៨១

កំណែប្រែ