ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីផ្សារអ៊ីធើណែត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត}}
 
'''ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត'''​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាម​ [[អ៊ីនធើណែត]] គឺសំដៅទៅលើការលក់តាម អ៊ីនធើណែត, តាម [[វែបសាយ]], តាម [[អនលាញ]] តាម [[ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ]], ឬក៏តាម [[ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា]] ហើយ គឺជា ការលក់នៃ ផលិតផលជាច្រើន ឬ [[សេវ៉ាកម្ម]]​ នៅលើ [[ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត]]។
១២៨០

កំណែប្រែ