ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(រ៉ូបូ កែសំរួល: en:Cost per impression)
* [[ឌីស៊ីភីអឹម]] កំលាំង ស៊ីភីអឹម
 
ស៊ីភីអាយ រឺក៏អ្វីផ្សេងទៀត គឺត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នក ផ្សព្វផ្សាយ រឺ អ្នកបង្កើត វេបសាយ ព្រោះពួកគេត្រូវការតំលៃការងាររបស់ពួកគេ ។ សព្វថ្ងៃនេះ វាគឺមានភាពសមញ្ញបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ នូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ ទៅលើ "ស៊ីភីអឹម" រឺក៏តំលៃគិតជារយះពេល សំរាប់មូលដ្ឋាន
 
== តំលៃគិតលើការចំណាយ ==
Today, it is very common for large publishers to charge for most of their advertising inventory on a ''CPM'' or [[cost per time|CPT]] basis. A related term, [[effective cost per mille]] (eCPM), is used to measure the effectiveness of advertising inventory sold (by the publisher) via a [[Cost per click|CPC]], [[Cost Per Action|CPA]], or CPT basis.
 
[[តំលៃគិតលើការចំណាយ]] ជារឿយត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ដើម្បីជាសញ្ញា ដែលគិតតំលៃក្នុងការចំណាយ ។ នៅពេលគេប្រើនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម វារាយការណ៍ពីទំហំ ក្នុងចាប់អារម្មណ៍ដែលគិតតំលៃជាពាន់ ។
This type of advertising arrangement closely resembles [[television]] and print advertising methods for speculating the cost of an advertisement. Often, industry agreed approximates are used. With television, the [[Nielsen ratings]] are used; print is based on the [[Newspaper circulation|circulation]] a publication has.
សំរាប់ទំព័រ វេបសាយ​ អាចធ្វើការសន្សំលុយ សំរាប់ការចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្រហែលប្រើ វេបសាយ <ref>[http://www.techterms.com/definition/rpm Definition of RPM — Techterms.com]</ref>
វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចងចាំ នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ និយាយរឿងខ្លះដូចជា៖ "ការចំណាយរបស់ពួកយើងគឺ ៥ ដុល្លា" ដែលមានន័យថា "តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍គឺ" ០,០០៥ដុល្លា ។
 
==ប្រភព==
== Cost Per Thousand ==
*ទីផ្សាអ៊ីធើណែតត្រូវមានជំនាញខាង ទាក់ទងនិងបញ្ចុះបញ្ជូល ការប្រត្តិបត្ត និង អនុវត្តន៍ ។
 
== អាចមើលតាម==
[[Cost_per_mille|CPM]] is frequently used in advertising to represent cost per thousand. When used in advertising it relates to the cost per thousand page impressions.
* [[ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត]]
* [[តំលៃឆ្លងកាត់ការគិត]]
* [[តំលៃលើការចំណាយ]]
* [[ឥទ្ធិពលលើការចំណាយ]]
* [[តំលៃលើចំណាយច្រើន]]
* [[ចំណាយពេលចូល]]
* [[ចំណាយពេលប្រើ]]
* [[តំលៃពេលចូល]]
* [[ឥទ្ធិពលលើការចំណាយពេលប្រើ]]
* [[តំលៃគិតតាមរយះពេល]]
* [[ទីផ្សារ ស៊ីអឹមភី]]
* [[វិធីក្នុងសង]]
* [[កន្លែងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម]]
 
==ឯកសារយោង ==
For sites earning revenue for advertising impressions, the related abbreviation RPM (revenue per thousand impressions) may be used.<ref>[http://www.techterms.com/definition/rpm Definition of RPM — Techterms.com]</ref>
 
It is important to remember that when someone says something like, "our CPM is $5," this means that the ''cost per impression'' is $0.005.
 
==Sources==
* Dave, Chaffey, et.al.(2006) Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Prentice Hall:England
 
== See also ==
* [[Internet marketing]]
* [[Click-through rate]]
* [[Cost per mille]]
* [[Effective cost per mille]]
* [[Cost per thousand]]
* [[Pay per click]]
* [[Cost per action]]
* [[Cost per click]]
* [[Effective cost per action]]
* [[Cost per time]]
* [[CPM#Marketing]]
* [[Compensation methods]]
* [[Performance-based advertising]]
 
== References ==
{{reflist}}
 
[[Category:បច្ចេកវិជ្ជាអ៊ីនធើណែត]]
[[Category:Internet terminology]]
[[Category:Compensationតំលៃ]]
 
[[en:Cost per impression]]
៨១

កំណែប្រែ