ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ដូមីនិក សាវីយ៉ូ"

សាវីយ៉ូ កើតនៅថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៨៤២ នៅ [[ខាឡូ]] និង[[ ប្រ៊ីហ្គីដា សាវីយ៉ូ]]។ ពួកគេបានរស់នៅជិតទីក្រុង [[តូរីន]] ។ នៅពេលដែលគាត់មានអាយុពីរឆ្នាំ ឪពុកម្តាយរបស់គាត់​ បានត្រឡប់ទៅរស់នៅ ឯស្រុកកំនើតវិញ គឺនៅ [[ម៉ូរាលដូ]] ដែលស្ថិតនៅជាយ [[ក្រុងខាស្តិលញូអូវូ ឌីអាស្ទី]] (ជាទីកន្លែងកំនើតរបស់លោក ចន បូស្កូ<ref>^ DonBoscoKhmer.org:The Autobiography of St. John Bosco:Memoirs of the Oratory:Chapter 1 :My Early Life-First ten years • Father's death • Family difficulties • The widowed mother; Retrieved on November 24, 2006.</ref> ហើយ [[រីវ៉ា]] ជាកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់បានទៅ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៤១<ref>^ TraditionalCatholic.net: The Life of Dominic Savio: Chapter 1-Early Life and Extraordinary Gifts; Retrieved on November 24, 2006.</ref>)
Savio was born on April 2 1842, to Carlo and Brigida Savio. They lived near Turin. When he was two years old, his parents returned to their native place at Murialdo on the outskirts of Castelnuovo d'Asti (which was the birth-place of John Bosco,[13] and from where they had gone to Riva in 1841[14]). His parents took great care to give him a Christian upbringing.[15] By the age of four, Dominic was able to pray by himself and was occasionally found in solitude, praying.[16] In his biography of Dominic, Don Bosco records that Savio's parents recollect how he used to help his mother around the house, welcome his father home, say his prayers without being reminded, (even reminding others when they forgot) and say Grace at mealtimes unfailingly.[17]
[[ឯកសារ:Donbosco furbo.jpg|thumb|left|200px|លោកឪពុកបូស្កូធ្វើការអប់រំសន្តដូមីនិកលោកឪពុកបូស្កូអប់រំដល់សន្តដូមីនិក សាវីយ៉ួ]]
'''នៅក្រោមការអបរំរបស់លោកឪពុកបូស្កូ'''
លោកឪពុក ជីយូសិប ខាប់យូ គឺជាលោកគ្រូ របស់ដូមីនិក សាវីយ៉ូ នៅ ឯសាលា ដែលបានផ្តល់ប្រាក់ ឲ្យគាត់ទៅជួប និង លោកឪពុកលោក[[ឪពុក បូស្កូ]] និងបានផ្តល់ជាគំនិត ថា លោកឪពុកបូស្កូ និង ជួបគាត់ក្នុងអំឡុងពេល ថ្វាយបង្គុំ នៅពេលគាត់ យកកូនប្រុសរបស់ទៅ មូរីអូលដូ។[[មូរីអូលដូ]]។
ដូមីនិកសាវីយ៉ូ បានជួបលោកឪពុកបូស្កូ ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទ នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ១៨៥៤។ លោកឪពុក ចន បូស្កូ ចងចាំ ការសន្ទនាបានយ៉ាងល្អ។
គាត់បានកត់សំគាល់ថា ដូមីនិក គឺជាយុវជនគឺជា[[យុវជន]] ដែលមានបំណងចង់ទៅទីក្រុងតូរីនដែលមានបំណងចង់ទៅ[[ទីក្រុងតូរីន]] ជាមួយលោកឪពុកចនបូស្កូ និងគាត់មានបំណងប្រថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកបូសនិងគាត់មានបំណងប្រថ្នាចង់ក្លាយជា[[អ្នកបូស]] បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់[[ការសិក្សា]] នៅទីក្រុងនោះ។នៅ[[ទីក្រុង]]នោះ។ ការប្រជុំនេះ[[ការប្រជុំ]]នេះ គឺជាការចាប់ផ្តើម នៃភាពទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់នៃភាព[[ទំនាក់ទំនង]]របស់ពួកគាត់ លោកឪពុកចន បូស្កូ ក៏បានយល់ព្រមអោយ ដូមីនិក សាវីយ៉ូ ទៅទីក្រុង តូរីន ជាមួយគាត់។
 
== ការទាក់ទងជាលើកដំបូង​ ==
៦៥

កំណែប្រែ