ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ខែមករា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
នៅ[[ចន្ទគតិ]] ខែនេះធ្លាក់នៅរវាង [[បុស្ស]] និង [[មាយ]] ។
 
នៅ[[ប្រទេសកម្ពុជា]] ខែនេះរំព្ញក [[ថ្ញៃទី៧ខែមករាឆ្នាំ១៩៧៩]] ជាថ្ញៃដែល របប[[ខ្មែរក្រហម]] បានត្រូវធ្លាន់ទៅ និងជា [[ថ្ញៃចាតិថ្ញៃជាតិ]]។
 
{{ខ្លី}}
៦៥

កំណែប្រែ