ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "XHTML"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ ទំព័រនេះកំពុងអនុវត្ដន៏ ==XHTML== កូដXHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ជាក្រុមនៃកូដ...)
 
ទំព័រនេះកំពុងអនុវត្ដន៏
==XHTML==
កូដXHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ជាក្រុមនៃកូដXML ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំង​ រឺការពង្រឹងអោយមានភាពថ្មីៗ និងកាន់តែធំទូលាយពេលបានប្រើកូដHTML ព្រោះវាជាភាសាដែលបានសរសេរដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលកូដ អេចធីអឹមអឹល បានអោយនិយមន័យយ៉ាងល្អថាជាការអនុវត្ដន៏ របស់ភាសាគំរូក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រដែល(Standard Generalize Markup Language)
 
 
 
 
While HTML (prior to HTML5) was defined as an application of Standard Generalized Markup Language (SGML), a very flexible markup language framework, XHTML is an application of XML, a more restrictive subset of SGML. Because XHTML documents need to be well-formed, they can be parsed using standard XML parsers—unlike HTML, which requires a lenient HTML-specific parser.
 
XHTML 1.0 became a World Wide Web Consortium (W3C) Recommendation on January 26, 2000. XHTML 1.1 became a W3C Recommendation on May 31, 2001. XHTML5 is undergoing development as of September 2009, as part of the HTML5 specification.
៤៦២

កំណែប្រែ