ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាថៃ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
ថៃផងដែរ។ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃមានលក្ខណះជាតិពន្ឋ។ ភាសាថៃជាសមាជិកតែមួយរបស់ តៃ​ ក្រុមរបស់ភាសាដើម
កំនើត ខ្លួន តៃ កាដៃ ។បើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ភាសាថៃនេះគឺវាមានការទាក់ទងនឹង ភាសា តៃ កាដៃ នៃកំណើតភាសាដទៃទៀត។ ពាក្យពេចន៍
មួយចំនួនរបស់ភាសាថៃត្រូវបានខ្ចីពីភាសា [[បាលី]], [[សំស្រ្កឹត]] និង ភាសាកំនើត [[ខ្មែរ]] ។វាមាន
សូសំនៀង និង ភាសាវិភាគ។ ភាសាថៃ
មានភាពស្មុកស្មាញផងដែរចំពោះ អក្ខរាវិរុទ្ឋ និង រាល់គំនូសតាង ។ ភាសាថៃនិង

កំណែប្រែ