ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ"

(Fix and Question)
Hellow? I want to know how words are translation about "Amnok River" (Other name of "Yalu River" = [[ទន្លេយ៉ាលូ]]) and "East Sea" (Other name of "Sea of japan" = [[សមុទ្រជប៉ុន]]) for NPOV. And can you make to "[[ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង]]
[[ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង]]"(Maybe.. this is mean "South Korea" and "North Korea" in my opinion.) of table of [[សមុទ្រលឿង]] document? Thank you. --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Idh0854|Idh0854]] ម៉ោង០៤:៤៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
* 안녀하세요! Thanks for visiting our Khmer Wikipedia! Ok, here's your request: 1. Amnok River = ទន្លេអាមណុក 2. Templates of North & South Korea - I will have a try ^^ oh, but give me the EN link to these 2 templates please. Cheers, --[[អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ|វ័ណថារិទ្ធ]] ម៉ោង១០:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
 
[[Category:វិគីភីឌា]]