ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ"

__NEWSECTIONLINK__
(__NEWSECTIONLINK__)
__NEWSECTIONLINK__
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;"
|'''Willkommen''' bei der Botschaft der englischsprachigen Wikipedia. Fragen und Vorschläge zu internationalen oder khmer Themen können hier oder auf der Diskussionsseite zur Botschaft gepostet werden.<br /><center>'''[http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ&action=edit&section=new Nachricht an die Botschaft]'''</center>
១០

កំណែប្រែ