ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ស៊ីតថល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{pp-move-indef}}
{{ទំព័រគំរូ:Infobox ក្រុង
| name = ស៊ីតថល
| settlement_type = [[ទីក្រុង]]
|official_name = ទីក្រុងស៊ីតថល
| image_skyline = SeattleMontage.png
| nickname = ទីក្រុងត្បូងមរកត, ក្រុងសមុទ្រ, ទីក្រុងភ្លៀង, Jet City, ច្រកទៅអាឡាស្កា, ច្រកទៅប៉ាស៊ីភ្វិក , ទីក្រុងរាជនី
| imagesize = 250px
| image_caption = Clockwise: [[ទីប្រជុំជនស៊ីតថល]] ពីភាគខាងជើង, [[សាលាក្រុងស៊ីតថល|សាលាក្រុង]], [[បណ្ណាល័យកណ្ដាលស៊ីតថល|បណ្ណាល័យកណ្ដាល]], [[ភ្នំរ៉េននា]], [[ស្ប៉េស និដដល]], [[កីឡាដ្ឋានឃ្វីសភ្វាល]], និងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន[[ស្តារបាខ់ស៍]]
| image_flag = Naoto kan pressconf 210610 reuters.jpg
| image_seal = Seattle seal.png
| image_map = King_County_Washington_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Seattle_Highlighted.svg
| mapsize = 250x200px
| map_caption = Location of Seattle in <br />[[King County, Washington|King County]] and [[Washington (U.S. state)|Washington]]
| image_map1 =
| mapsize1 =
| map_caption1 =
| pushpin_map = USA2
| pushpin_map_caption = Location in the United States
| coordinates_region = US-WA
| subdivision_type = [[List of countries|Country]]
| subdivision_type1 = [[Political divisions of the United States|State]]
| subdivision_type2 = [[List of counties in Washington|County]]
| subdivision_name = {{USA}}
| subdivision_name1 = [[Washington (U.S. state)|Washington]]
| subdivision_name2 = [[King County, Washington|King]]
| established_title = [[Municipal corporation|Incorporated]]
| established_date = December 2, 1869
| leader_title = [[List of mayors of Seattle|Mayor]]
| leader_name = [[Michael McGinn]]
|leader_title1 = [[Seattle City Council|City Council]]
|leader_name1 = '''List of Councilors'''
| area_magnitude = 1 E9
| area_total_km2 = 369.2
| area_total_sq_mi = 142.5
| area_land_sq_mi = 83.87
| area_water_sq_mi = 58.67
| area_land_km2 = 217.2
| area_metro_km2 = 21,202
| area_metro_sq_mi = 8,186
| area_water_km2 = 152|.0
| population_as_of = April 1, 2010
| population_footnotes =
<ref name=city_population>{{cite news|url=http://www.bizjournals.com/seattle/stories/2010/06/21/daily9.html?ana=e_du_pap|title=Latest estimate: Seattle has 608,660 people|accessdate=2010-06-22|publisher=Puget Sound Business Journal|date=June 22, 2010}}</ref><ref name=urban_population>{{cite web |url=http://www.census.gov/geo/www/ua/ua2k.txt |title=Alphabetically sorted list of Census 2000 Urbanized Areas |accessdate=2009-07-12 |publisher=United States Census Bureau, Geography Division |format=TXT}}</ref><ref name=metro_population>{{cite web |url=http://www.census.gov/popest/metro/tables/2008/CBSA-EST2008-01.csv |title=Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: April 1, 2000 to July 1, 2008 (CBSA-EST2008-01) |accessdate=2009-07-12 |publisher=United States Census Bureau, Population Division |format=CSV}}</ref><ref name="Population World Rank">{{cite web | title=Demographia World Urban Areas & Population Projections | url=http://www.demographia.com/db-worldua.pdf|pages= 35, 91 | work= | publisher= Demographia| format= PDF| date= April 2009 | accessdate=2009-04-18}}</ref>
| population_total = 608,660 (US: [[List of United States cities by population|23rd]])
| population_urban = 2,712,205
| population_metro = 3,407,848 (US: [[Table of United States Metropolitan Statistical Areas|15th]])
| combined_statistical_area = 4,087,033 (US: [[Table of United States Combined Statistical Areas|12th]])
| population_density_sq_mi = 7361
| population_blank1_title = [[Demonym]]
| population_blank1 = Seattleite
| timezone = [[Pacific Time Zone|PST]]
| utc_offset = -8
| timezone_DST = [[Pacific Time Zone|PDT]]
| utc_offset_DST = -7
| postal_code_type = [[ZIP code]]s
| postal_code = {{Collapsible list
|title = Zip codes<ref>{{cite web | url=http://zip4.usps.com/zip4/citytown.jsp |publisher=USPS | title=Zip Code Lookup | accessdate=December 11, 2008}}</ref>
|frame_style = border:none; padding: 0;
|list_style = text-align:center;display:none
| 98101, 98102 98103, 98104, 98105, 98106, 98107, 98108, 98109, 98110, 98111, 98112, 98113, 98114, 98115, 98116, 98117, 98118, 98119, 98121, 98122, 98124, 98125, 98126, 98127, 98129, 98131, 98132, 98133, 98134, 98136, 98138, 98139, 98141, 98144, 98145, 98146, 98148, 98151, 98154, 98155, 98158, 98160, 98161, 98164, 98165, 98166, 98168, 98170, 98171, 98174, 98175, 98177, 98178, 98181, 98184, 98185, 98188, 98190, 98191, 98194, 98195, 98198, 98199 }}
| area_code = [[Area code 206|206]]
| latd = 47 |latm = 36 |lats = 35 |latNS = N
| longd = 122 |longm = 19 |longs = 59 |longEW = W|coordinates_display=x
| elevation_m = 0–158
| elevation_ft = 0–520
| website = [http://www.seattle.gov/ www.seattle.gov]
| blank_name = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
| blank_info = 53-63000{{GR|2}}
| blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info = 1512650{{GR|3}}
| footnotes =
}}
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ