ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ស៊ីតថល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''Seattleស៊ីតថល''' ({{pron-en|siːˈætəl|En-us-អង់គ្លេស:Seattle.ogg}}, {{respell|see|AT|əl}}អក្សរអន្តរជាតិ:siːˈætəl) is the northernmost គឺជា[[List of United States cities by populationបញ្ជីទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអត្រាប្រជាជន|major cityទីក្រុងដ៏សំខាន់]] in the នៅភាគខាងជើងបំផុតក្នុង[[contiguous United Statesសហរដ្ឋជាប់គ្នា]], and the largest city in the [[Pacific Northwest]] and the state of និងជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅទិសពាយព្យប៉ាស៊ីភ្វិកនិងរដ្ឋ[[Washingtonវ៉ាស៊ីនតោន (Uរដ្ឋស.S. stateអា)|Washingtonវ៉ាស៊ីនតោន]]. It is a major [[seaport]] situated on a narrow [[isthmus]] between [[Puget Sound]] (an arm of the [[Pacific Ocean]]) and [[Lake Washington]], about {{convert|114|mi}} south of the [[Canada – United States border]], and it is named after [[Chief Seattle|Chief Sealth "Seattle"]], of the [[Duwamish tribe|Duwamish]] and [[Suquamish]] [[Native Americans in the United States|native tribes]]. Seattle is the center of the [[Seattle metropolitan area|Seattle–Tacoma–Bellevue metropolitan statistical area]]--the [[Table of United States Metropolitan Statistical Areas|15th largest metropolitan area in the United States]], and the largest in the [[northwestern United States]].<ref name=metro_population_ranking>{{cite web |url=http://www.census.gov/popest/metro/tables/2008/CBSA-EST2008-05.csv |title=Estimates of Population Change for Metropolitan Statistical Areas and Rankings: July 1, 2007 to July 1, 2008 (CBSA-EST2008-05) |accessdate=2009-07-12 |publisher=United States Census Bureau, Population Division |format=CSV}}</ref> Seattle is the [[county seat]] of [[King County, Washington|King County]] and is the major economic, cultural and educational center in the region. The 2010 census found that Seattle is home to 608,660 residents within a [[metropolitan area]] of some 3.4 million inhabitants.<ref name="City of Seattle Department of Planning and Development">{{cite web| url=http://www.seattle.gov/dpd/Research/Population_Demographics/Overview/default.asp | title=Seattle's Population and Demographics | publisher=City of Seattle | date=23 February 2011 | author=City of Seattle | accessdate=5 March 2011}}</ref> The [[Port of Seattle]], which also operates [[Seattle–Tacoma International Airport]], is a major gateway for trade with Asia and cruises to Alaska, and is the 8th largest port in the United States in terms of container capacity.<ref>{{cite web|url=http://www.portseattle.org/seaport/statistics/| title=Seaport Statistics |publisher=portseattle.org|accessdate=23 February 2011}}</ref>
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ