ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប៉ារីស"

(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: rn:Paris)
|​ '''ឆ្នាំ'''
|-
|កំរិតខ្ពស់<sup>0</sup>C (<sup>0</sup>F)
|៦.៩ (៤៤.៤)
|៨.២ (៤៦.៨)
|-
|កំរិតទាប<sup>0</sup>C(<sup>0</sup>F)
|២.៥ (៣៦.៥)
|២.៨ (៣៧)
|៥.១ (៤១.២)
|៦.៨ (៤៤.២)
|១០.៥ (៥០.៩)
|១៣.៣ (៥៥.៩)
|១៥.៥ (៥៩.៩)
|១៥.៤ (៥៩.៧)
|១២.៥ (៥៤.៥)
|៩.២ (៤៨.៦)
|៥.៣ (៤១.៥)
|៣.៦ (៣៨.៥)
|៨.៥ (៤៧.៣)
|-
|បំរែបំរូលអាកាសធាតុ
|៥៣.៧ (២.១១៤)
|៤៣.៧ (១.៧២)
|៤៨.៥ (១.៩០៩)
|៥៣ (២.០៩)
|៦៥ (២.៥៦)
|៥៤.៦ (២.១៥)
|៦៣.១ (២.៤៨៤)
|៤៣ (១.៦៩)
|៥៤.៧ (២.១៥៤)
|៥៩.៧ (២.៣៥)
|៥១.៩ (២.០៤៣)
|៥៨.៧ (២.៣១១)
|៦៤៩.៦ (២៥.៥៧៥)
|-
|បំរែបំរូល/១ថ្ងៃ
១១៤

កំណែប្រែ