ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប៉ារីស"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
[http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=8118 http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=8118(Paris at the Open Dictionary Project)]
[http://www.dmoz.org/Regional/Europe/France/Regions/Ile-de-France/Paris/ http://www.dmoz.org/Regional/Europe/France/Regions/Ile-de-France/Paris/(Paris Travel guide)]
==វិត្រសាល==
==វិវិត្រសាល==
{{Panorama
|image = File:IMA-Ile-St-Louis.jpg
១១៤

កំណែប្រែ