សុខុន រេនី

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១
{{Babel-N|1={{User km}}{{User en-3}}}}
==ប្រវត្តិរូប==
:ឈ្មោះ៖ '''សុខុន​ រេនី''' អាយុ ១៥ឆ្នាំ ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១១​ នៃ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​ស៊ីសុវត្ថិ។ មាន​ចំណេះ​ដឹង​​ច្រើន​ខាង​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា និងតិចតួច​ដែរ​ខាង​​ផ្នែក​ពត៌មាន​​វិទ្យា​។និងតិចតួច​ដែរ​ខាង​​ផ្នែក​ពត៌មានវិទ្យា។
===ទំនាក់​ទំនង===
[mailto:the_3rd_generation_superstar@rocketmail.com Yahoo!] , [http://rainymathboy.wordpress.com Wordpress] , [http://www.facebook.com/rainymathboyawesome Facebook]

កំណែប្រែ