ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ <!--{{Refimprove}} begin-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{<includeonly>subst:</includeonly>NAMESPACE}}|<includeonly>[[Category:Pa...)
 
| type = content
| image = [[Image:Question book-new.svg|50x40px]]
| text = This អត្ថបទ{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|articleនេះ}} '''needs additional ត្រូវការ[[Wikipediaវីគីភីឌា:Citing sourcesប្រភពអះអាង#Inline citationsអំនះអំនាងក្នុងបន្ទាត់|citationsអំនះអំនាង]] for បន្ថែមដើម្បី[[Wikipediaវីគីភីឌា:Verifiabilityការផ្ទៀងផ្ទាត់|verificationការពិនិត្យពិច័យ]].'''<br /><small>PleaseសូមជួយPlease help [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} improveធ្វើឲអត្ថបទនេះប្រសើរឡើងimprove this article] byដោយការបន្ថែមby adding [[Wikipediaវីគីភីឌា:Identifying reliable sourcesប្រភពដែលអាចទុកចិត្តត្រូវគ្នា|reliable referencesឯកសារយោងដែលអាចទុកចិត្តបាន]]. {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} Unsourcedធាតុពិតដែលមិនមានប្រភពប្រហែលជាUnsourced material may be [[Template:Citation needed|challengedផ្គូរផ្គងchallenged]] andនិងand [[WikipediaវីគីភីឌាWikipedia:Verifiabilityកាផ្ទៀងផ្ទាត់#Burden of evidenceបន្ទុកភស្តុតាង|removedត្រូវបានគេយកចេញ]].{{#if:{{{date|}}}|&#32;''({{{date}}})''}}</small>
}}{{DMCA|Articles needing additional references|from|អត្ថបទត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែមពី{{{date|}}}|All articles needing additional referencesអត្ថបទទាំងអស់ត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>
{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
២៨៦៤៥

កំណែប្រែ