ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Organization infoboxes"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
|group2 = Typically non-profit
|list2 = <div> {{tl|Infobox_Buddhist_temple}}{{·}} {{tl|Infobox church}}{{·}} {{tl|Infobox college}}{{·}} {{tl|Infobox cooperative}}{{·}} {{tl|Infobox institute}}{{·}} {{tl|Infobox laboratory}} (or research institutions){{·}} {{tl|Infobox non-profit}}{{·}} {{tl|Infobox observatory}}{{·}} {{tl|Infobox public organisation}}{{·}} {{tl|Infobox school}}{{·}} {{tl|Infobox university}}{{·}} {{tl|Infobox accounting body}} </div>
 
|group3 = Business