ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Caution"

បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ {{mbox | small = {{{small|}}} | demospace = {{{demospace|}}} | type = style | image = {{#if:{{{image|}}} | [[Image:{{{im...
imported>TFOWR
(Changed protection level of Template:Caution: Restoring semi-protection per consensus at Wikipedia:Administrators'_noticeboard/IncidentArchive638#HJ_Mitchell_mass_fully_protecting_templates. Discussion is ongoing at WT:HRT - I won't consider it wheel-)
 
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ {{mbox | small = {{{small|}}} | demospace = {{{demospace|}}} | type = style | image = {{#if:{{{image|}}} | [[Image:{{{im...)