ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Organization infoboxes"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|above = [[វិគីភីឌា:Manual of Style (ប្រអប់ព័ត៌មាន)]]
 
|group1 = Mainចំបង
|list1 = {{tl|Infobox organization|ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គភាព (ស្ថាប័ន-អង្គការ)}}
 
|group2 = មិនរកប្រាក់កំរៃ
|group2 = Typically non-profit
|list2 = <div> {{tl|Infobox_Buddhist_temple||ប្រអប់ព័ត៌មាន វត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនា}}{{·}} {{tl|Infobox church||ប្រអប់ព័ត៌មាន ព្រះវិហារគ្រីស្គសាសនា}}{{·}} {{tl|Infobox college}}{{·}} {{tl|Infobox cooperative}}{{·}} {{tl|Infobox institute||ប្រអប់ព័ត៌មាន វិទ្យាស្ថាន}}{{·}} {{tl|Infobox laboratory}} (or research institutions){{·}} {{tl|Infobox non-profit||ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការមិនរកប្រាក់កំរៃ}}{{·}} {{tl|Infobox observatory}}{{·}} {{tl|Infobox public organisation|ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការសាធារណៈ}}{{·}} {{tl|Infobox school}}{{·}} {{tl|Infobox university|ប្រអប់ព័ត៌មាន សាកលវិទ្យាល៍យ}}{{·}} {{tl|Infobox accounting body}} </div>
 
|group3 = Businessពាណិជ្ជកម្ម
|list3 = {{tl|Infobox company|ប្រអប់ព័ត៌មាន ក្រុមហ៊ុន}}{{·}} {{tl|Infobox dot-com company}}{{·}} {{tl|Infobox law firm}}
 
|group4 = រដ្ឋាភិបាល និងនយោបាយ
|group4 = Government and politics
|list4 = {{tl|Infobox government agency|ប្រអប់ព័ត៌មាន ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល}}{{·}} {{tl|Infobox political party|ប្រអប់ព័ត៌មាន គណបក្សនយោបាយ}}{{·}} {{tl|Infobox space agency}}
 
|group5 = Publications
|list5 = {{tl|Infobox journal}}{{·}} {{tl|Infobox magazine|ប្រអប់ព័ត៌មាន ទស្សនាវដ្ដី}}{{·}} {{tl|Infobox newspaper|ប្រអប់ព័ត៌មាន កាសែតសារព័ត៌មាន}}{{·}} {{tl|Infobox publisher}}
 
|group6 = ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម
|group6 = Categories
|list6 = [[:Category:Infobox templates]] (top-level){{·}} [[:Category:Business infobox templates]]{{·}} [[:Category:Politics and government infobox templates]]{{·}} [[:Category:Sports infobox templates]]{{·}} [[:Category:Transport infobox templates]]
 
|group7 = Subtemplatesទំព័រគំរូរង
|list7 = {{Unbulleted list|'''Date''': BEGIN: Use {{tl|Start date}} or {{tl|Start-date}}, if the organization has an "established", "founded", "opened" or similar date{{·}} END: {{tl|End date}} or {{tl|End-date}} | '''Coordinates''': {{Tl|Coord}} | '''Microformat/metadata''': {{tl|UF-hcard-org}} }}