ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Organization infoboxes"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
|group2 = មិនរកប្រាក់កំរៃ
|list2 = <div> {{tl|ប្រអប់ព័ត៌មាន វត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនា}}{{·}} {{tl|ប្រអប់ព័ត៌មាន ព្រះវិហារគ្រីស្គសាសនាព្រះវិហារគ្រិស្ដសាសនា}}{{·}} {{tl|Infobox college}}{{·}} {{tl|Infobox cooperative}}{{·}} {{tl|Infobox institute||ប្រអប់ព័ត៌មាន វិទ្យាស្ថាន}}{{·}} {{tl|Infobox laboratory}} (or research institutions){{·}} {{tl|Infobox non-profit||ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការមិនរកប្រាក់កំរៃ}}{{·}} {{tl|Infobox observatory}}{{·}} {{tl|Infobox public organisation|ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការសាធារណៈ}}{{·}} {{tl|Infoboxប្រអប់ព័ត៌មាន schoolសាលារៀន}}{{·}} {{tl|Infobox university|ប្រអប់ព័ត៌មាន សាកលវិទ្យាល៍យ}}{{·}} {{tl|Infobox accounting body}} </div>
 
|group3 = ពាណិជ្ជកម្ម