រ៉ាចើ

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Languages)
{{Babel-2|en|km-1|vi-0|es-0|tlh-0|pig-3}}
ខ្ញុំ​ឈ្មោះ​រ៉ាចើ ហើយ​នឹង​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​នោ​ក្នុង​ខែ​៧​/​ខែ​៨​ឆ្នា​ំ២០០៦។​ខែ​៨​ឆ្នាំ២០០៦។ ខ្ញុម​ចង​់ជួយ​វីគីភីឌា​ខ្ញុម​ចង់ជួយ​វីគីភីឌា​(វិគិពេទិយា?)​ខ្មែរ។
៤៩៧

កំណែប្រែ