ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាបារាំង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|​ [[ឯកសារ:New-Map-Francophone World.PNG|thumb|370px|]]
|}
ភាសាបារាំងជាភាសារ៉ូមម៉ាំងមួយ ដែលត្រូ វបាននិយាយជាលើកដំបូងដែលត្រូវបាននិយាយជាលើកដំបូង ដោយមនុស្សប្រហែល ១៣៦
លាននាក់នៅជុំ​វិញពិភពលោក ។
មនុស្សប្រមាណជា ១៩០ លាននាក់យកភាសាបារាំងជាភាសាទីពីរ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត មនុស្សជាង ២០០
លាននាក់បានរៀនភាសានេះជាភាសាបរទេសទៀតផង ។ សព្វថ្ងៃប្រទេសជាច្រើនបាននិយាយបារាំងមានសព្វថ្ងៃប្រទេសជាច្រើនដែល​និយាយបារាំងមាន ៥៦ ប្រទេស
និងអាណាចក្រជាច្រើនទៀត។ អ្នកនិយាយភាសាបារាំងភាគច្រើន ជាជនជាតិដើមរស់នៅក្នុង[[ប្រទេសបារាំង]]។កន្លែងសំរាកដែលជាកន្លែងសំខាន់នោះគឺនៅក្នុង
[[ប្រទេសកាណាដា]] ។ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង ខ្យូបេខ "[[Quebec]]" ។ មានតំបន់តូចៗ នៅក្នុងទីក្រុង [[New Brunswick]] ហើងនិង [[Maine]] នៃ[[ប្រទេសកាណាដា]]

កំណែប្រែ