ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាថៃ"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ85.20.80.14 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Louperibot
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ85.20.80.14 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ Louperibot)
 
== គ្រាមភាសា​ និង ភាសា==
:: "លក្ខណៈជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃលក្ខណះជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃ" ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ថៃ ឬ សៀម នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយមានមនុស្សជាង ២០ លាននាក់
និយាយភាសាថៃ រួមទាំងថៃបាងកក (ទោះបីជាយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថាទោះបីជាងយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថា មានភាពដាច់ដោយឡែកពី គ្រាមភាសា។[[​ ថៃ កូរ៉ាតកូរ៉េត]]
មានមនុស្សនិយាយភាសានេះប្រហែល ៤០០,០០០​(១៩៨៤) នៅ [[ណាកន រ៉ាត់ឆាស៊ីម៉ា]] ជាការគ្រប់គ្រងនៃកន្លែងភាសារវាងបណ្តា
ភាសា ថៃកណ្តាល និង [[ឥសានអាយសាន]] ដែលជាគ្រាមភាសាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយប្រហែលជាត្រូវបានគេគិតថានឹងអាចក្លាយជា
ភាសាមួយផ្សេងទៀត។មនុស្សភាគច្រើន រស់នៅតំបន់ ឥសានអាយសាន នៃប្រទេសថៃ និយាយគ្រាមភាសារបស់ភាសាឡាវ ដែលពិតជាមាន
ឥទ្ឋិពលចំពោះគ្រាមភាសាថៃកណ្តាលទៅវិញ។
ការបន្ថែមទៅលើភាសាផ្លូវការណ៍ថៃ នោះគឺប្រទេសថៃជាម្វាស់ផ្ទះដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង [[ភាសា តៃ]] រួមមាន :
១១៤១

កំណែប្រែ