ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

:[[ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី]]
 
[[ទ្វីបអាស៊ី]]មានប្រវត្តិមួយយ៉ាងចាស់។អារិយធម៌ធំដំបូងចាប់កំណើតនៅទី្វបនេះដូចជា[[ប្រទេចិន]][[ប្រទេសឥណ្ឌា]]និង''ភូមភាគមេសូផូតាមីភូមិភាគមេសូផូតាមី''។ពីព្រោះទ្វីបនេះជាទី្វបមួយធំអ្នកប្រាជ្ញចែកវាជាបួនផ្នែក៖
 
* [[អាស៊ីខាងកើត]]។
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក