ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

ប្រវត្តិនៅ[[ទី្វបអាហ្រ្វីក]]បានផ្តើមឡើងជាមួយ[[ប្រទេសអេហ្សីប]]។
 
== ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក ==
== ប្រវត្តិអាមេរិកា ==
:[[ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក]]
:[[ប្រវត្តិអាមេរិកា]]
 
ប្រវត្តិរបស់[[ទី្វបអាមេរិកាទី្វបអាមេរិក]]ជើ្ពម៨០០០ឆ្នាំហើយជាមួយប្រជាជនTolteca។ផ្តើមឡើងបាន៨០០០ឆ្នាំជាមួយប្រជាជនTolteca។[[នៅសតវត្សរ៏]]ទី៩[[.ស.]]មានប្រជាជនថី្មហៅMayaដែលមានមានប្រជាជនថី្មហៅថាMayaដែលមាន[[ការសរសរ]]និង[[ប្រតិទិន]]មួយដែលជាល្អបំផុតនៅប្រវត្តិរបស់ពិភកលោក។គេប្ានរកឃើញមួយដែលល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិរបស់ពិភកលោក។គេបានរកឃើញ[[លេខ០]]ដែលជួយនៅដែលជួយដល់[[អភិវឌ្ឍន៏]]របស់[[ចំណោទលេខចំណោទលេខនព្វន្ធ]]។
 
[[Category:វិទ្យាសាស្រ្ត]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក