ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

<!--{{Refimprove}} begin-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{<includeonly>subst:</includeonly>NAMESPACE}}|<includeonly>[[Category:Pages with incorrectly substituted templates|{{PAGENAME}}]]</includeonly>|}}{{Ambox
| type = content
| image = [[Imagefile:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = អត្ថបទThis {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|នេះarticle}} '''ត្រូវការneeds additional [[វីគីភីឌាWikipedia:ប្រភពអះអាងCiting sources#អំនះអំនាងក្នុងបន្ទាត់Inline citations|អំនះអំនាងcitations]] បន្ថែមដើម្បីfor [[វីគីភីឌាWikipedia:ការផ្ទៀងផ្ទាត់Verifiability|ការពិនិត្យពិច័យverification]]'''<br. /><small>សូមជួយPlease help [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ធ្វើឲអត្ថបទនេះប្រសើរឡើងimprove this article] ដោយការបន្ថែមby adding [[វីគីភីឌាWikipedia:ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តត្រូវគ្នាIdentifying reliable sources|ឯកសារយោងដែលអាចទុកចិត្តបានreliable references]]. {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} ធាតុពិតដែលមិនមានប្រភពប្រហែលជាត្រូវUnsourced material may be [[Template:Citation needed|ផ្គូរផ្គងchallenged]] និងand [[វីគីភីឌាWikipedia:កាផ្ទៀងផ្ទាត់Verifiability#បន្ទុកភស្តុតាងBurden of evidence|យកចេញremoved]]. {{#if:{{{date|}}}|&#32;<small>''({{{date}}})''}}</small>}}
}}{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
}}{{DMCA|អត្ថបទត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែមពី{{{date|}}}|អត្ថបទទាំងអស់ត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>
{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>

កំណែប្រែ