ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Unreferenced"

Prevent substitution
(Prevent substitution)
{{ {{{|safesubst:}}}ifsubst |<includeonly>{{subst:Unsubst|Unreferenced|1|{{{1|¬}}}|date|{{{date|{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}}}} }}</includeonly>|
<!--{{Unreferenced}}begin-->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{<includeonly>subst:</includeonly>NAMESPACE}}|<includeonly>[[Category:Pages with incorrectly substituted templates|{{PAGENAME}}]]</includeonly>|}}{{Ambox
 
{{Ambox
| type = content
| image = [[Imagefile:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = This {{{1|អត្ថបទarticle}}}នេះ '''គ្មានdoes not [[Wikipedia:Citing sources|ហេតុផលសំអាងcite]] any [[Wikipedia:Verifiability|ឯកសារយោងreferences រឺor ប្រភពsources]]ណាមួយ'''. ។<brPlease /><small>សូមជួយhelp {{#ifeq:{{{1}}}|section|improve this section|[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}}ធ្វើឲអត្ថបទនេះប្រសើរឡើង improve this article]ដោយបន្ថែមការអះអាងពី}} by adding citations to [[Wikipedia:Identifying reliable sources|ប្រភពដែលអាចទទួលយកបានreliable sources]]. Unsourced material may be ឯកសារដើមមិនច្បាស់លាស់ប្រហែលជាត្រូវបាន[[Template:Citation needed|ផ្ទៀងផ្ទាត់challenged]] និងត្រូវand [[Wikipedia:Verifiability#Burden of evidence|ដកចេញremoved]]. {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{#ifeq:{{{1}}}|section|{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}|{{DMCA|អត្ថបទខ្វះប្រភពពីArticles lacking sources|from|{{{date|}}}|អត្ថបទទាំងអស់ខ្វះប្រភព}}}}<!--{{UnreferencedAll articles lacking sources}}end--><noinclude>
}}
 
}}<noinclude>
{{Documentation}}
 

កំណែប្រែ