ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Copypaste"

fix
(fix)
| type = content
| image = [[Image:Copyright-problem paste.svg|50px]]
| text = '''This {{{1|អត្ថបទarticle ឬផ្នែកor section}}}នេះ ហាក់ដោយជាត្រូវបានappears to have been [[WP:COPYPASTE|ចម្លងcopied (copyand & paste)pasted]] ទាំងស្រុងពីfrom {{#if:{{{url|}}}|{{{url}}} {{#ifeq: {{str left|{{{url|{{{2|}}}}}}|7}} | http:// | ({{Dupdet|{{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}}|{{{url|{{{2|}}}}}}|minwords=3}})}}|ប្រភពមួយa source}}, ដែល''ប្រហែលជាអាចpossibly''បំពានលើការរក្សាសិទ្ធ (in violation of a copyright)។.'''<br /><small>Please edit this article to remove any non-free copyrighted content and attribute free content correctly. Follow the [[Wikipedia:Copyrights|copyright policy]] and the [[Wikipedia:Manual of Style|Manual of Style]]. Remove this template after editing. {{#if:{{{date|}}}|''({{{date}}})''}}</small>
}}<includeonly>{{DMCA|Copied and pasted articles and sections|from|{{#if:{date{{url|}}}|All&#32;with copiedurl and pasted articles and sectionsprovided}}|from|{{#if:{{{urldate|}}}|{{{category|[[Category:CopiedAll copied and pasted articles and sections with url provided]]}}}}}</includeonly><!--{{Copypaste}} end--><noinclude>
{{Documentation}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->

កំណែប្រែ