ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

(New page: <table width = 99%><tr> <td style="background:#FFE0E8; border-top:double 3px #ff8888; border-bottom:double 3px #ff8888; padding:5px; " align=center> <span lang=en>You don't speak Khmer?</s...)
 
<td style="background:#ddffdd; border-top:double 3px #88ff88; border-bottom:double 3px #88ff88; padding:5px; " align=center><span lang=en>The top category of the Babel system is:</span> '''[[:Category:វិគិផេឌា:ប្ាបេល]]'''.</td></tr></table>
 
== ខ្ែមរខ្មែរ ==
<div style="float:left;border:solid #6ef7a7 1px;margin:1px;">
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#c5fcdc;"><tr>
២៣៧៩

កំណែប្រែ