ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#F0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#C0C8FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-1'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកនេះជួយផ្តល់បាននៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរួមចំណែកភាសា[[:Category:User km|ខ្មែរ]][[:Category:User km-1|ថ្នាក់់ទាប]]។
ភាសា[[:Category:User km|ខ្មែរ]]ដោយ[[:Category:User km-1|ថ្នាក់់ទាប]]។
[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-1|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#D0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#77E0E8;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-2'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកប្រើប្រាស់នេះអាចរួមចំណែកភាសាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរួមចំណែកភាសា'''[[:Category:User km|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km-2|ថ្នាក់មធ្យម]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-2|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#E0E8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#99B3FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-3'''</td>
<td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">This user is able to contribute with an អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរួមចំណែកភាសា'''[[:Category:User km-3|advancedខ្មែរ]]''' level of '''[[:Category:User km-3|Khmerថ្នាក់លើសមធ្យម]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-3|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
២៣៧៩

កំណែប្រែ