ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#c5fcdc;"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#6ef7a7;text-align:center;font-size:14pt;">'''[[Khmer language|km]]'''</td>
<td style="font-size:8pt10pt;padding:4pt;line-height:1.25em;">This user is aអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាជនជាតិ '''[[:Category:User km-N|nativeខ្មែរ]]''' speaker of '''[[:Category:User km|Khmerពីកំណើត]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-N|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#E0E8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#99B3FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-4'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរួមចំណែកភាសា'''[[:Category:User km|ខ្មែរ]]''' '''[[:Category:User km-4|ប្រហាក់ប្រហែលភាសាកំណើតខ្មែរប្រហាក់ប្រហែលជនជាតិខ្មែរ]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-4|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
២៣៧៩

កំណែប្រែ