ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(១ កំណែ ពី en:ISO 3166-2:KH)
{{main|ISO 3166-2}}
 
'''ISO 3166-2:KH''' is the entry for [[Cambodiaកម្ពុជា]] in [[ISO 3166-2]], part of the [[ISO 3166]] [[standardization|standard]] published by the [[International Organization for Standardization]] (ISO), which defines [[code]]s for the names of the principal [[country subdivision|subdivision]]s (e.g., [[province]]s or [[state (administrative division)|state]]s) of all [[country|countries]] coded in [[ISO 3166-1]].
 
Currently for Cambodia, ISO 3166-2 codes are defined for [[provinces of Cambodia|4 autonomous municipalities and 20 provinces]].