ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

(WIP - translating into Khmer language)
|-
| <tt>KH-23</tt>
|[[ក្រុងកែប]]
| [[Krong Kaeb]] [Krŏng Kêb]
| autonomous municipality
|-
| <tt>KH-24</tt>
|[[ក្រុងប៉ៃលិន]]
| [[Krong Pailin]] [Krŏng Pailĭn]
| autonomous municipality
|-
| <tt>KH-18</tt>
|[[ក្រុងព្រះសីហនុ]]
| [[Krong Preah Sihanouk]] [Krŏng Preăh Sihanouk]
| autonomous municipality
|-
| <tt>KH-12</tt>
|[[ភ្នំពេញ]]
| [[Phnom Penh]] [Phnum Pénh]
| autonomous municipality
|-