ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

|-
! Code
|ជា[[ភាសាខ្មែរ]]
! Subdivision name
! Subdivision category
|-
| {{sort|KH-02|<tt>KH-2</tt>}}
|[[បាត់ដំបង]]
| [[Baat Dambang Province|Baat Dambang]] [Bătdâmbâng]
| province
|-
| {{sort|KH-01|<tt>KH-1</tt>}}
|[[]]
| [[Banteay Mean Chey Province|Banteay Mean Chey]] [Bântéay Méanchey]
| province
|-
| {{sort|KH-04|<tt>KH-4</tt>}}
|[[]]
| [[Kampong Chhnang Province|Kampong Chhnang]] [Kâmpóng Chhnăng]
| province
|-
| {{sort|KH-05|<tt>KH-5</tt>}}
|[[]]
| [[Kampong Spueu Province|Kampong Spueu]] [Kâmpóng Spoe]
| province
|-
| {{sort|KH-06|<tt>KH-6</tt>}}
|[[]]
| [[Kampong Thum Province|Kampong Thum]] [Kâmpóng Thum]
| province
|-
| {{sort|KH-07|<tt>KH-7</tt>}}
|[[]]
| [[Kampot Province|Kampot]] [Kâmpôt]
| province
|-
| {{sort|KH-08|<tt>KH-8</tt>}}
|[[]]
| [[Kandaal Province|Kandaal]] [Kândal]
| province
|-
| {{sort|KH-09|<tt>KH-9</tt>}}
|[[]]
| [[Kaoh Kong Province|Kaoh Kong]] [Kaôh Kŏng]
| province
|-
| <tt>KH-10</tt>
|[[]]
| [[Kracheh Province|Kracheh]] [Krâchéh]
| province
|-
| <tt>KH-11</tt>
|[[]]
| [[Mondol Kiri Province|Mondol Kiri]] [Môndól Kiri]
| province
|-
| <tt>KH-22</tt>
|[[]]
| [[Otdar Mean Chey Province|Otdar Mean Chey]] [Ŏtdâr Méanchey]
| province
|-
| <tt>KH-15</tt>
|[[]]
| [[Pousaat Province|Pousaat]] [Poŭthĭsăt]
| province
|-
| <tt>KH-13</tt>
|[[]]
| [[Preah Vihear Province|Preah Vihear]] [Preăh Vihéar]
| province
|-
| <tt>KH-14</tt>
|[[]]
| [[Prey Veaeng Province|Prey Veaeng]] [Prey Vêng]
| province
|-
| <tt>KH-16</tt>
|[[]]
| [[Rotanak Kiri Province|Rotanak Kiri]] [Rôtânôkiri]
| province
|-
| <tt>KH-17</tt>
|[[]]
| [[Siem Reab Province|Siem Reab]] [Siĕmréab]
| province
|-
| <tt>KH-19</tt>
|[[]]
| [[Stueng Traeng Province|Stueng Traeng]] [Stœ̆ng Trêng]
| province
|-
| <tt>KH-20</tt>
|[[]]
| [[Svaay Rieng Province|Svaay Rieng]] [Svay Riĕng]
| province
|-
| <tt>KH-21</tt>
|[[]]
| [[Taakaev Province|Taakaev]] [Takêv]
| province