ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:204.87.204.11"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(warning)
 
Stop inserting insulting comments here. this page is an encyclopedia in Khmer language. not a playground. [[User:Ahoerstemeier|Ahoerstemeier]] ១២:០៥, ២៨ មេសា ២០០៧ (UTC)
 
[[Image:Example.jpg]]<nowiki>Insert non-formatted text here</nowiki>--[[User:204.87.204.11|204.87.204.11]] ១៧:២៥, ៣០ មេសា ២០០៧ (UTC)
----
 
----
 
----
 
----
 
----
 
----
 
----
[[Media:Example.ogg]]
== Headline text ==
[http://www.wikipedia.org link title]
'''Bold text'''''Italic text''oplol[[Image:Example.jpg]]<math>បញ្ចូលរូបមន្តនៅទីនេះ</math>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក