ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង់រី បិកកឺរ៉ែល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{| border=0 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0.5em 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
|+<big>'''អង់រី បិកកឺរ៉ែល'''</big>
|-
| style="background:#ffffff;" align=center colspan=2 |<big>'''Henri Becquerel'''</big>
|-
| style="background:#ffffff;" align=center colspan=2 | [[ឯកសារ:Henri Becquerel.jpg|225px|]]
|-
| style="background:#ffffff;" align=center colspan=2 |<small>អង់រី បិកកឺរ៉ែល<small>
|-
|- style="vertical-align:top;"
| '''កើតនៅ'''
| ថ្ងៃ​ទី ១៥ ធ្នូ ១៨៥២<br />ប៉ារីស, បារាំង
|-
|- style="vertical-align:top;"
| '''មរណភាព'''
| ថ្ងៃ​ទី ២៥ សីហា ១៩០៨<br />Le Croisic, បារាំង
|-
|- style="vertical-align:top;"
| '''សញ្ជាតិ'''
| បារាំង
|-
|- style="vertical-align:top;"
| '''ស្នាដៃសំខាន់ៗ​'''
| របក​គំហើញ​វិទ្យុសកម្ម
|-
|- style="vertical-align:top;"
| '''រង្វាន់​'''
| {{nowrap|[[រង្វាន់ណូបែលផ្នែករូបវិទ្យា]] (១៩០៣)
|-
| '''ហត្ថលេខា'''
| [[ឯកសារ:Signature of Becquerel.png|180px]]
|-
|}
'''អង់ត័ន អង់រី បិកកឺរ៉ែល''' (១៥ ធ្នូ ១៨៥២ &ndash; ២៥ សីហា ១៩០៨) ជារូបវិទូជាតិបារាំង ដែលបានទទួល[[រង្វាន់ណូបែលផ្នែករូបវិទ្យា]] ដោយបានរកឃើញ​[[វិទ្យុសកម្ម]] ជាមួយ [[ម៉ារី គុយរី]] និង [[ព្យែរ គុយរី]] នៅឆ្នាំ១៩០៣។
 
៥៥៣

កំណែប្រែ