ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: en:ISO 3166-2:KH ដកចេញ: km:ISO 3166-2:KH
(→‎Current codes: Not yet completed)
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: en:ISO 3166-2:KH ដកចេញ: km:ISO 3166-2:KH)
[[cs:ISO 3166-2:KH]]
[[de:ISO 3166-2:KH]]
[[nlen:ISO 3166-2:KH]]
[[fr:ISO 3166-2:KH]]
[[id:ISO 3166-2:KH]]
[[it:ISO 3166-2:KH]]
[[nl:ISO 3166-2:KH]]
[[ja:ISO 3166-2:KH]]
[[kmnl:ISO 3166-2:KH]]
[[sk:ISO 3166-2:KH]]
[[roa-tara:ISO 3166-2:KH]]
[[sk:ISO 3166-2:KH]]
[[yo:ISO 3166-2:KH]]
៣០៤

កំណែប្រែ