ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង់រី បិកកឺរ៉ែល"

{{reflist}}
 
==តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រៅ==
==External links==
* [http://www.nobelprize.org/physics/laureates/1903/becquerel-bio.html Henriអង់រី Becquerelបិកកឺរ៉ែល - Biographyប្រវត្តិរូប​]
* [http://www1.bipm.org/en/si/history-si/radioactivity/becquerel.html Becquerel short biography] and the use of his name as a unit of measure in the [[SI]]
* [http://alsos.wlu.edu/qsearch.aspx?browse=people/Becquerel,+Henri Annotated bibliography for Henri Becquerel from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues]
៥៥៣

កំណែប្រែ