ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អង់រី បិកកឺរ៉ែល"

==តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រៅ==
* [http://www.nobelprize.org/physics/laureates/1903/becquerel-bio.html អង់រី បិកកឺរ៉ែល - ប្រវត្តិរូប​]
* [http://www1.bipm.org/en/si/history-si/radioactivity/becquerel.html Becquerelប្រវត្តិរូប​សង្ខេប short biographyបិកកឺរ៉ែល] and the use of his name as a unit of measure inនិង theការ​ប្រើប្រាស់​ឈ្មោះ​របស់​គាត់​ជា​ឯកតា​រង្វាស់ក្នុង​ប្រព័ន្ធ [[SI]]
* [http://alsos.wlu.edu/qsearch.aspx?browse=people/Becquerel,+Henri Annotated bibliography for Henri Becquerel from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues]
* [http://whofound.net/henri-becquerel-si-derived-unit-of-radioactivity/ Henri Becquerel, SI-derived unit of radioactivity]
៥៥៣

កំណែប្រែ