ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាភូតរូប"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{គន្ថធុរៈ}}
EN: [http://en.wikipedia.org/wiki/Mahabhuta Four great elements]
មហាភូត Mahābhūta បាលីនិងសំស្រ្កឹត គឺបឋវី (ដី) អាបោ (ទឹក) តេជោ (ភ្លើង) និងវាយោ (ខ្យល់) ។ ក្នុងសាសនាហិណ្ឌូ គេបន្ថែមភូតទី៥ អាកាស (លំហរលំហ) ។
==ហិណ្ឌូសាសនា==
ក្នុងគម្ពីរពិសិដ្ឋនៃសាសនាហិណ្ឌូ មហាភូត (មហាភូតរូប ប្រើជាទូទៅក្នុងភាសាខ្មែរ) mahābhūta មាន៥យ៉ាងៈ អាកាស ខ្យល់ ភ្លើង ទឹក និងដី ។ <br/>
៥៥៣

កំណែប្រែ