ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ISO 3166-2:KH"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(r2.7.1) (រ៉ូបូ បន្ថែម: en:ISO 3166-2:KH ដកចេញ: km:ISO 3166-2:KH)
|-
| {{sort|KH-01|<tt>KH-1</tt>}}
|[[បន្ទាយមានជ័យ]]
|[[]]
| [[Banteay Mean Chey Province|Banteay Mean Chey]] [Bântéay Méanchey]
| province
|-
| {{sort|KH-03|<tt>KH-3</tt>}}
|[[កំពង់ចាម]]
|[[]]
| [[Kampong Chaam Province|Kampong Chaam]] [Kâmpóng Cham]
| province
|-
| {{sort|KH-04|<tt>KH-4</tt>}}
|[[កំពង់ឆ្នាំង]]
|[[]]
| [[Kampong Chhnang Province|Kampong Chhnang]] [Kâmpóng Chhnăng]
| province
|-
| {{sort|KH-05|<tt>KH-5</tt>}}
|[[កំពង់ស្ពឺ]]
|[[]]
| [[Kampong Spueu Province|Kampong Spueu]] [Kâmpóng Spoe]
| province
|-
| {{sort|KH-06|<tt>KH-6</tt>}}
|[[កំពង់ធំ]]
|[[]]
| [[Kampong Thum Province|Kampong Thum]] [Kâmpóng Thum]
| province
|-
| {{sort|KH-07|<tt>KH-7</tt>}}
|[[កំពត]]
| [[Kampot Province|Kampot]] [Kâmpôt]
| province
|-
| {{sort|KH-08|<tt>KH-8</tt>}}
|[[កណ្តាល]]
| [[Kandaal Province|Kandaal]] [Kândal]
| province
|-
| {{sort|KH-09|<tt>KH-9</tt>}}
|[[កោះកុង]]
| [[Kaoh Kong Province|Kaoh Kong]] [Kaôh Kŏng]
| province
|-
| <tt>KH-10</tt>
|[[ក្រចេះ]]
| [[Kracheh Province|Kracheh]] [Krâchéh]
| province
|-
| <tt>KH-11</tt>
|[[មណ្ឌលគីរី]]
|[[]]
| [[Mondol Kiri Province|Mondol Kiri]] [Môndól Kiri]
| province
|-
| <tt>KH-22</tt>
|[[ឧត្តរមានជ័យ]]
|[[]]
| [[Otdar Mean Chey Province|Otdar Mean Chey]] [Ŏtdâr Méanchey]
| province
|-
| <tt>KH-15</tt>
|[[ពោធិសាត់]]
|[[]]
| [[Pousaat Province|Pousaat]] [Poŭthĭsăt]
| province
|-
| <tt>KH-13</tt>
|[[ព្រះវិហារ]]
|[[]]
| [[Preah Vihear Province|Preah Vihear]] [Preăh Vihéar]
| province
|-
| <tt>KH-14</tt>
|[[ព្រៃវែង]]
|[[]]
| [[Prey Veaeng Province|Prey Veaeng]] [Prey Vêng]
| province
|-
| <tt>KH-16</tt>
|[[រតនៈគីរី]]
|[[]]
| [[Rotanak Kiri Province|Rotanak Kiri]] [Rôtânôkiri]
| province
|-
| <tt>KH-17</tt>
|[[សៀមរាប]]
| [[Siem Reab Province|Siem Reab]] [Siĕmréab]
| province
|-
| <tt>KH-19</tt>
|[[ស្ទឹងត្រែង]]
|[[]]
| [[Stueng Traeng Province|Stueng Traeng]] [Stœ̆ng Trêng]
| province
|-
| <tt>KH-20</tt>
|[[ស្វាយរៀង]]
|[[]]
| [[Svaay Rieng Province|Svaay Rieng]] [Svay Riĕng]
| province
|-
| <tt>KH-21</tt>
|[[តាកែវ]]
| [[Taakaev Province|Taakaev]] [Takêv]
| province