ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រច្រាស់"