ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាម"