ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ការអប់រំនៅប្រទេសជប៉ុន"