ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទ្រឹស្តីបទទ្វេធាអាបែល"