ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "URL"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''URL''' (យូអាអេល) នៅភាសាអង់គ្លេសជា Uniform Resource Locator គឺជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់[[គេហទំព័រ]]។ Locator មានន័យមានន័យថា «រកឃើញ» Resource គឺ«ទ្រព្យ» Uniform ដែលមិនផ្លាស់ប្ដូ​រទេ ដូច្នេះ នៅ[[អ៊ីនធើណែត]]ជាក្រមអន្ដរជាតិ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ ប្រសេរ្រ (Browser) រកឃើញគេហទំព័រមួយ។ របៀបសង់ក្រមនេះជា http://example.com
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:គេហទំព័រ]] [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ៊ីនធើណែត]]
១២៨០

កំណែប្រែ