ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍"