ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Infobox military conflict
|conflict=World War I
|image=[[File:WW1 TitlePicture For Wikipedia Article.jpg|100px300px]]
សង្រ្គាមលោកលើកទីមួយគឺដែលចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើន ដែលនេះជាហេតុផលដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមលោក។
សង្គ្រាមលោកលើកទី១ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ១៩១៤ និងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ គេក៏អាចហៅមួយទៀបានថាសង្គ្រាមលោកលើកទី១។
វាគឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ធំមុនពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី២បានចាប់ផ្តើម។
|image=[[File:WW1 TitlePicture For Wikipedia Article.jpg|100px]]
ប្រទេសចំនួន ១៣៥ បានចែកបក្សពួកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីមួយនិងមនុស្សច្រើនជាង១៥លាននាក់បានស្លាប់មៅក្នុងសង្គ្រាមនេះ។
សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាចំបាំងរវាងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នីក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។
១៤៤

កំណែប្រែ