ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កុំព្យូទ័រផ្រូក្រាមមីង(Computer programming)"