ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Merge to|សង្គ្រាមលោកលើកទី១ |JanJanuary 2012}}
 
សង្រ្គាមលោកលើកទីមួយគឺដែលចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើន ដែលនេះជាហេតុផលដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមលោក។
[[File:WW1 TitlePicture For Wikipedia Article.jpg|200px|right]]
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សង្គ្រាមសង្គ្រាមលោក]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រវត្តិសាស្ត្រ]]