ពីរ៉ាម៉ីត (ស្ថាប្យកម្ម)

Nuvola apps important.png ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា ភាសាផ្សេង។


La Transamerica Pyramid, San Francisco

ពីរ៉ាម៉ីត គឺជាការកសាងមួយដែលមានទម្រុងស្រដៀងទៅនឹងest រូបធរណីមាត្រដែលមានរូបរាងទៅនឹងឈ្មោះដូចគ្នា.

ស្ថាបត្រកម្មបុរាណកែប្រែ

ជនជាតិ មុនសម័យកូរូមពី (អាទេចs, អ៊ីនកាs, ម៉ាយ៉ា…), ក៏ដូចជា ជនជាតិអេហ្ស៊ីប, បានបង្កើតពីរ៉ាម៉ីនជាច្រើន, ប្រើសម្រាប់សាសនា នៃវិហារ ឬក៏ sépulture.

Les plus célèbres sont probablement les pyramides d'Égypte notamment la pyramide de Khéops.

Réalisations contemporainesកែប្រែ

Cette forme a été reprise à la fin du ទំព័រគំរូ:XXe siècle par Jean Balladur pour la réalisation de La Grande-Motte.

À San Francisco (Californie), les architectes de la Transamerica Pyramid (construite en 1972, 260 mètres) ont choisi de traiter de façon futuriste la forme de la pyramide.

La pyramide du Louvre, dessinée par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, sert de porte d'entrée monumentale au musée.

Symboliqueកែប្រែ

La pyramide est avec le cône, le volume ayant la plus grande capacité à évoquer la masse[១] · [២].Cette évocation de la masse est liée a celle de l'éternité, car elle est notamment la forme du tumulus, de la masse mégalithique[៣]. Ainsi Christian Norberg-Schulz écrit à son propos " Sa forme équilibrée apparaît comme une synthèse de forces verticales et horizontales et sa construction incomparablement massive semble la concrétisation d'un ordre stable et éternelle" La signification dans l'architecture occidentale .

Article connexeកែប្រែ

  • Pyramidion

Sourcesកែប្រែ

  1. Christian Norberg-Schulz, La Signification dans l'architecture occidentale , éd. Mardaga , ទំព័រគំរូ:P..
  2. Le fronton est une pyramide soulevée, réflexion de Christian Devillers dans : Christian Devillers, L'architecture d'aujourd'hui , 1992, 282 p., ទំព័រគំរូ:P..
  3. Livio Vacchini, Capolavori chef-d'œuvre , éd. du Linteau , ទំព័រគំរូ:P..